Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden voor NutritionPoint

Als u meer informatie wenst of vragen over onze Servicevoorwaarden hebt, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op Neem contact met ons op .

Invoering

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van deze website; door deze website te gebruiken, accepteert u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden of een deel van deze algemene voorwaarden, mag u deze website niet gebruiken.

Je moet ten minste 18 [achttien] jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken en door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, garandeert en verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent.

Licentie om website te gebruiken

Tenzij anders vermeld, bezitten www.nutritionpoint.nl en / of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten die op deze website worden gepubliceerd en de materialen die worden gebruikt op www.nutritionpoint.nl. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie, zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

U mag alleen voor caching-doeleinden bekijken, downloaden en pagina’s, bestanden of andere inhoud van de website afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van de beperkingen die hieronder en elders in deze algemene voorwaarden worden uiteengezet.

Je moet niet:

 • materiaal van deze website opnieuw publiceren in gedrukte of digitale media of documenten (inclusief herpublicatie op een andere website);
 • materiaal van de website verkopen, verhuren of sublicentiëren;
 • materiaal van de website in het openbaar tonen;
 • materiaal op deze website voor commerciële doeleinden reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren;
 • materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen;
 • materiaal van deze website herdistribueren – met uitzondering van inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gemaakt voor herdistributie; of
 • publiceer of deel een deel van deze website opnieuw met behulp van iframes of screenscrapers.

Waar inhoud specifiek beschikbaar wordt gemaakt voor herdistributie, mag deze alleen binnen uw organisatie worden herverdeeld.

Acceptabel gebruik

U mag deze website niet gebruiken op een manier die de website beschadigt of kan veroorzaken of een aantasting van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van www.nutritionpoint.nl of op enige manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit.

U mag deze website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, keystroke logger, rootkit of andere schadelijke software.

U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.nutritionpoint.nl.
Dit bevat:

 • schrapen
 • datamining
 • gegevensextractie
 • gegevens verzamelen
 • ‘framing’ (iframes)
 • Artikel ‘Draaien’

U mag deze website of enig deel daarvan niet gebruiken voor het verzenden of verzenden van ongevraagde commerciële communicatie.

U mag deze website niet gebruiken voor marketinggerelateerde doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.nutritionpoint.nl.

Beperkte toegang

De toegang tot bepaalde delen van deze website is beperkt. www.nutritionpoint.nl behoudt zich het recht voor om de toegang tot bepaalde delen van deze website, of naar eigen goeddunken, deze hele website te beperken. www.nutritionpoint.nl kan dit beleid zonder kennisgeving wijzigen of wijzigen.

Als www.nutritionpoint.nl u een gebruikers-ID en wachtwoord verstrekt om u toegang te geven tot de beperkte delen van deze website of andere inhoud of diensten, moet u ervoor zorgen dat de gebruikers-ID en het wachtwoord vertrouwelijk worden behandeld. U bent alleen verantwoordelijk voor uw wachtwoord en gebruikers-ID-beveiliging ..

www.nutritionpoint.nl kan uw gebruikers-ID en wachtwoord naar eigen goeddunken van www.nutritionpoint.nl uitschakelen zonder voorafgaande kennisgeving of uitleg.

Gebruikersinhoud

In deze algemene voorwaarden betekent “uw gebruikersinhoud” materiaal (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal) dat u naar deze website verzendt voor welk doel dan ook.

U verleent aan www.nutritionpoint.nl een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen en distribueren van uw gebruikersinhoud in bestaande of toekomstige media. U verleent ook aan www.nutritionpoint.nl het recht om deze rechten in sublicentie te geven, en het recht om een ​​rechtsvordering in te stellen tegen inbreuk op deze rechten.

Uw gebruikersinhoud mag niet illegaal of onwettig zijn, mag geen inbreuk maken op de wettelijke rechten van derden en mag niet in staat zijn om juridische stappen te ondernemen tegen u of www.nutritionpoint.nl of een derde partij (in elk geval onder een toepasselijke wet).

U mag geen gebruikersinhoud indienen op de website die is of ooit het onderwerp is geweest van een bedreigde of daadwerkelijke juridische procedure of andere soortgelijke klacht.

www.nutritionpoint.nl behoudt zich het recht voor om materiaal dat naar deze website is verzonden of op de servers van www.nutritionpoint.nl wordt opgeslagen of op deze website wordt gehost of gepubliceerd, te bewerken of verwijderen.

www.nutritionpoint.nl’s rechten onder deze algemene voorwaarden met betrekking tot gebruikersinhoud, www.nutritionpoint.nl verbindt zich niet om de indiening van dergelijke inhoud op, of de publicatie van dergelijke inhoud op deze website te controleren.

Geen garanties

Deze website wordt aangeboden “zoals ze is” zonder enige uitdrukkelijke of impliciete verklaringen of garanties. www.nutritionpoint.nl geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze website of de informatie en materialen op deze website.

Onverminderd de algemeenheid van de voorgaande paragraaf, garandeert www.nutritionpoint.nl niet dat:

 • deze website zal constant beschikbaar zijn, of beschikbaar zijn; of
 • de informatie op deze website is volledig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig of niet misleidend.

Niets op deze website vormt, of is bedoeld als, advies van welke aard dan ook. Als u advies nodig hebt met betrekking tot juridische, financiële of medische zaken, dient u een geschikte professional te raadplegen.

Beperkingen van aansprakelijkheid

www.nutritionpoint.nl is niet aansprakelijk jegens u (hetzij op grond van de wet van contact, de wet van onrechtmatige daad of anderszins) met betrekking tot de inhoud van, of het gebruik van, of anderszins in verband met, deze website:

  • voor zover de website gratis wordt aangeboden voor enig direct verlies;
  • voor enige indirecte, speciale of gevolgschade; of
  • voor zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, inkomsten, winst of verwachte besparingen, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, of verlies of beschadiging van informatie of gegevens.
   

Deze aansprakelijkheidsbeperkingen zijn van toepassing zelfs als www.nutritionpoint.nl uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van het potentiële verlies.

Uitzonderingen

Niets in deze disclaimer van de website zal enige garantie uitsluiten of beperken die wettelijk is geïmpliceerd en die onwettig is om uit te sluiten of te beperken; en niets in de disclaimer van deze website zal de aansprakelijkheid van NutritionPoint uitsluiten of beperken met betrekking tot:

  • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van www.nutritionpoint.nl of diens agenten, werknemers of aandeelhouders / eigenaren;
  • fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken door www.nutritionpoint.nl; of
  • kwestie die het illegaal of onwettig zou zijn voor www.nutritionpoint.nl om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken, of te proberen of te pogen om zijn aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.
   

Redelijkheid

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze disclaimer van de website redelijk zijn.

Als u denkt dat ze niet redelijk zijn, mag u deze website niet gebruiken.

Andere partijen

U accepteert dat www.nutritionpoint.nl als een entiteit met beperkte aansprakelijkheid er belang bij heeft de persoonlijke aansprakelijkheid van haar functionarissen en werknemers te beperken. U stemt ermee in dat u geen enkele claim zult indienen tegen de functionarissen of werknemers van www.nutritionpoint.nl met betrekking tot eventuele verliezen die u lijdt in verband met de website.

Onverminderd het voorgaande lid, gaat u ermee akkoord dat de beperkingen van garanties en aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze disclaimer de functionarissen, werknemers, agenten, dochterondernemingen, opvolgers, rechtverkrijgenden en onderaannemers van www.nutritionpoint.nl alsmede www.nutritionpoint beschermen .nl.

Niet-afdwingbare bepalingen

Als enige bepaling van deze website disclaimer niet-afdwingbaar is of blijkt te zijn onder toepasselijk recht, heeft dit geen invloed op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van de disclaimer van deze website.

Indemnity

Hierbij vrijwaart u www.nutritionpoint.nl en verbindt u zich ertoe www.nutritionpoint.nl schadeloos te stellen voor eventuele verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot gerechtskosten en eventuele bedragen betaald door www.nutritionpoint.nl aan een derde partij in het voldoen van een claim of geschil op advies van de juridisch adviseurs van www.nutritionpoint.nl) opgelopen of geleden door www.nutritionpoint.nl die voortvloeit uit een schending door u van enige bepaling van deze voorwaarden of die voortvloeit uit enige claim dat u hebt een bepaling van deze algemene voorwaarden overtreden.

Overtreding van deze algemene voorwaarden

Zonder afbreuk te doen aan de andere rechten van www.nutritionpoint.nl onder deze algemene voorwaarden, kan www.nutritionpoint.nl als u deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze schendt, maatregelen nemen die www.nutritionpoint.nl geschikt acht om de inbreuk te behandelen, waaronder het opschorten van uw toegang tot de website, het verbieden dat u toegang krijgt tot de website, het blokkeren van computers die uw IP-adres gebruiken om toegang te krijgen tot de website, contact opnemen met uw internetprovider om te verzoeken dat zij uw toegang tot de website blokkeren en / of gerechtelijke procedures tegen u instellen.

Variatie

www.nutritionpoint.nl kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd herzien. Op het gebruik van deze website zijn herziene voorwaarden van toepassing vanaf de datum van publicatie van de herziene bepalingen en voorwaarden op deze website. Controleer deze pagina regelmatig om er zeker van te zijn dat u bekend bent met de huidige versie.

Opdracht

www.nutritionpoint.nl mag de rechten en / of plichten van www.nutritionpoint.nl onder deze voorwaarden overdragen, uitbesteden of op andere wijze behandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te verkrijgen.

U mag uw rechten en / of verplichtingen onder deze algemene voorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen.

deelbaarheid

Als een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit wordt bepaald als onwettig en / of niet-afdwingbaar, blijven de andere bepalingen van kracht. Als een onwettige en / of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan werd verwijderd, wordt dat deel als verwijderd beschouwd en blijft de rest van de bepaling van kracht.

Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden vormen, samen met het Privacybeleid van www.nutritionpoint.nl, de volledige overeenkomst tussen u en www.nutritionpoint.nl met betrekking tot uw gebruik van deze website en vervangen alle voorgaande overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.

Recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Arnhem, Nederland. Eventuele geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Arnhem, Nederland.

Door onze website te gebruiken, accepteert u impliciet onze disclaimer en onze privacybeleid .

Over deze Servicevoorwaarden

Het registratienummer van NutritionPoint is 7389148.

Het belastingnummer van NutritionPoint is NL859700628B01.

details van www.nutritionpoint.nl

De volledige naam van www.nutritionpoint.nl is NutritionPoint.

www.nutritionpoint.nl is geregistreerd in Arnhem, Nederland onder registratienummer 7389148.

U kunt per e-mail contact opnemen met www.nutritionpoint.nl op onze e-mailadreslink op de bovenkant van dit Servicevoorwaardendocument.